logo kinoloski savez

Politika privatnosti

Kinološki Savez Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu – Voždovac, Bukovička 1, MB 07053274 PIB 100279491, u daljem tekstu „KSS”, svestan važnosti zaštite ličnih podatka pojedinaca u vršenju poslova iz svog delokruga, donosi ovu politiku privatnosti (u daljem tekstu: „Politika privatnosti“). 

KSS implementira visoke standarde i mere zaštite privatnosti u skladu sa važećim propisima koji određuju paletu prava koju imate u vezi sa obradom vaših ličnih podataka: od prava na informisanje o važnim aspektima obrade, pa sve do prava na uvid, na izmenu i brisanje ličnih podataka, kao i na odgovarajuće mehanizme zaštite. 

Molimo vas da Politiku privatnosti pažljivo pročitate, pre davanja pristanka na obradu vaših ličnih podataka. 

UVODNE ODREDBE 

Politikom privatnosti KSS definiše kako štiti vašu privatnost, kako postupa sa vašim ličnim podacima i koja prava imate u vezi sa njihovom obradom. 

KSS obrađuje vaše lične podatke kada vrši poslove iz svog delokruga, a naročito: vođenje centralne rodovne knjige, izdavanje rodovnika, vođenje baze odgajivačnica, donošenje planova za kinološke manifestacije, organizovanje edukacija, polaganje ispita za kinološke sudije, evidencija kinoloških sudija, zaštitu nacionalnih pasmina i izdavanje povelja, pravilnika, propisa, raznih kinoloških publikacija kao i odluka od velikog značaja za kinologiju. 

Takođe, prilikom posete zvaničnoj internet stranici saveza ksrs.rs (u daljem tekstu „Sajt”) saglašavate se sa Politikom privatnosti i potvrđujete da ste pročitali, razumeli uslove pod kojima obrađujemo vaše lične podatke na Sajtu. 

Rukovalac obrade podataka: 

KSS prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“) koji štiti prava svakog pojedinca kad obrađuje njegove lične podatke. 

Rukovalac određuje svrhu i načini obrade vaših ličnih podataka, i KSS će se u smislu ove Politike smatrati rukovaocem izuzev kada je to izričito isključeno. 

KSS odlučuje kao rukovalac kada koristite Sajt. 

Obrađivači podataka 

Prilikom obrade podataka u vršenju svojih poslova KSS može koristiti usluge drugih pravnih ili fizičkih lica, koja faktički obavljaju obradu podataka – u svojstvu obrađivača – u ime KSS. 

Kada obavlja poslove iz svog delokruga, KSS koristi usluge kinoloških društava sa teritorije Srbije, i tom prilikom vrši radnje obrade vaših ličnih podataka kao što su kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim. 

Kada koristite Sajt, KSS koristi usluge privrednog društva Host Europe GmbH, c/o WeWork Friesenplatz 4, 50672 Cologne, Nemačka, HRB 28495, VAT ID: DE187370678, CHE-352.400.650, koje vrši faktičku obradu podataka. 

MEĐUNARODNA SARADNJA I ZAŠTITA PRIVATNOSTI 

KSS svestan pozicije nacionalnog saveza i člana Međunarodne kinološke federacije (u daljem tekstu „FCI“), kao i prirode kinološke delatnosti koja podrazumeva intezivnu međunarodnu saradnju na globalnom nivou, naročitu pažnju posvećuje zaštiti privatnosti pojedinca prilikom transfera podataka o ličnosti izvan granice Republike Srbije. 

U poslovima međunarodne saradnje koji podrazumevaju prenos ličnih podataka u druge države i međunarodne organizacije, KSS nastoji da primeni najveće mere zaštite privatnosti u cilju obezbeđivanja primerenog nivoa zaštite fizičkih lica u skladu sa Zakonom. 

OSNOVNI POJMOVI 

Vrste lica čije podatke obrađuje KSS 

KSS obrađuje lične podatke pojedinaca kada se pojavljuju u svojstvu: uzgajivača legla, vlasnika pasa, sudije, pripravnika, sekretara ringa, zapisničara, agenata plemenjaka, delegata za međunarodne i nacionalne kinološke priredbe, predstavnika kinoloških društava i klubova kao i po potrebi u drugim slučajevima. 

Lični podaci koje KSS obrađuje 

Podatak o ličnosti koje obrađuje KSS u poslovima iz svog delokruga kao i na Sajtu je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, a naročito: ime i prezime, br. lične karte, imejl adresa, adresa (grad, ulica i broj), FAX, broj telefona, poštanski broj, JMBG, lični potpis, kao i broj pasoša i država izdavanja. 

Imajući u vidu prirodu kinoloških aktivnosti kao podatak na osnovu kojeg se posredno može odrediti vaš identitet spada i JR broj psa, kao i ime psa, na osnovu kojih se u poljima pretrage na Sajtu, posledično može otkriti vaš identitet kao vlasnika ili uzgajivača. Takođe, kao lični podatak prilikom obavljanja poslova iz svog delokruga, KSS obrađuje i identifikacioni broj mikročipa kojima se obeležavaju psi u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i podzakonskim aktima, na osnovu kojeg se posredno može utvrdi identitet vlasnika. 

Na Sajtu obrađujemo lične podatke i kada se pojavljuju kao predmet unosa u poljima za pretragu odgovarajućih baza podataka (npr. Ime vlasnika u pretrazi „Šampiona“). 

Na Sajtu se vašim ličnim podacima se smatraju i elektronski podaci o mestu gde se nalazite, IP adresa, kao i drugi identifikatori u elektronskim komunikacionim mrežama koje prikupljamo prilikom korišćenja Sajta, kao što su podaci o uređajima sa kojih pristupate sajtu, podatke o mreži sa koje pristupate, podaci o vašoj aktivnosti na sajtu i podaci koje eventualno prikupljaju “kolačići” (coockies). 

Svrha obrade ličnih podataka 

KSS podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa Zakonom i važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga KSS kao nacionalnog saveza i krovne kinološke organizacije u zemlji, radi ispunjavanja zakonskih i međunarodno preuzetih obaveza, zaštite sopstvenih legitimnih interesa, unapređenja svojih usluga i pretraga baza podataka na Sajtu, 

kao i zaštite interesa pojedinaca, očuvanja bezbednosti njihovih podataka, ali i očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti. 

KSS obrađuje podatke o ličnosti kada: 

1. Lice na koje se podaci odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha, naročito za: izdavanje rodovnika (prijavu lega), potvrdu o parenju, molbe za zaštitu imena odgajivačnice rasnih pasa kod FCI, zahteva za dobijanje duplikata nacionalnog rodovnika, zahteva za nostrifikaciju rodovnika iz inostranstva, zahteva za izdavanje eksportnog rodovnika, zahtev za dobijanje identifikacione kartice lovačkog psa, zahtev za apsolutnog šampiona Srbije, zahtev za “grand” šampiona mladih Srbije, zahtev za “grand” šampiona Srbije, zahtev za šampion veteran, zahtev za šampion Srbije u reprodukciji, zahtev za zrelog šampion Srbije u lepoti, zahtev za šampion Srbije u radu, zahtev za šampion mladih Srbije, zahtevi za internacionalnog šampiona, prijava za sudijskog pripravnika, zahtev za izdavanje eksportnog rodovnika, zahtevi za FCI, diplome, eksterijernu radnu knjižicu za međunarodne nacionalne i specijalizovane izložbe, regionalne izložbe i smotre, međunarodne i nacionalne ispite lovačkih pasa, specijalizovani ispiti lovačkih pasa, ispiti službenih pasa kao i bilo koji drugi akt koji KSS donosi u vršenju svojih poslova. 

2. Obrada je neophodna za izvršenje ugovora KSS zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora; 

3. Izvršenja zakonskih obaveza KSS; 

4. Izvršenja obaveza KSS kao člana FCI 

5. Ostvarivanja legitimnih interesa KSS ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji vaši interesi ili osnovna prava i slobode koja zahtevaju zaštitu privatnosti. 

Na Sajtu do vaših ličnih podataka kao korisnika Sajta dolazimo putem vaše aktivnosti i interakcije na internet stranici i direktnom komunikacijom sa KSS putem imejl adrese. 

Pristanak koji ste dali za obradu vaših ličnih podataka, možete povući u bilo kom trenutku prostom izjavom osim kada je obrada neophodna za izvršenje pravnih poslova koje ste zaključili i ispunjenje obaveza koje se preuzeli. Povlačenje pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre nego što ste pristanak povukli. 

Mere zaštite privatnosti podataka 

KSS je obezbedio odgovarajuće mera zaštite podataka o ličnosti, i primenjuje tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obrada vaših podataka u obavljanju svih poslova iz svog delokruga kao i na Sajtu bila bezbedna. 

KSS će stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbedi da se obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade, u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim obrade, rok čuvanja i njihovu dostupnost. 

U slučaju da dođe do povrede vaših podataka, koja može da proizvede visok rizik po vaša prava i slobode, KSS će vas obavestiti u skladu sa Zakonom. 

Procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti 

U slučaju procene KSS da neka vrsta obrade, a posebno upotrebom novih tehnologija i uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, može prouzrokovati visok rizik za prava i slobode fizičkih lica, KSS će pre nego što započne sa obradom izvrši procenu uticaja predviđenih radnji obrade na zaštitu podataka o ličnosti. 

U slučaju da procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti, ukazuje da će nameravane radnje obrade mogu proizvesti visok rizik ako se ne preduzmu mere za umanjenje rizika, KSS će da zatražiti mišljenje Poverenika pre započinjanja radnje obrade. 

Vođenje evidencije radnji obrade 

KSS vodi evidenciju o radnjama obrade za koje je odgovoran, a koja sadrži informacije kao što su: kontakt podaci KSS, svrha obrade, lica na koje se podaci odnose i podaci o ličnosti, kao i informacije o eventualnom prenosu podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije. 

Vreme čuvanja vaših ličnih podataka 

Vaše lične podatke čuvamo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade ili do povlačenja vaše saglasnosti za obradu. 

KSS čuva lične podatke pojedinaca za sve vreme pravnog odnosa na osnovu kog pružamo usluge i vršimo poslove iz svog delokruga KSS i kao članica FCI, postojanja legitimnog interesa KSS, radi odbrane svojih pravnih zahteva, kao i zakonskih obaveza KSS. 

OSNOVNA PRAVA 

Prava na pristup informacijama 

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od KSS zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i sledeće informacije: o identitetu i kontakt podacima KSS kao i o njegovom predstavniku, o svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu, o roku čuvanja podataka o ličnosti, o postojanju prava da se od rukovaoca zahteva pristup, ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno postojanju prava na ograničenje obrade. Takođe imaju pravo da zahtevaju informaciju i o pravu na prenosivost podataka, o postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, o pravu na prigovor, o pravu da se podnese pritužba Povereniku, o tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju. Lica čiji se lični podaci prenose imaju i pravo da budu informisana i o primaocu ili vrstama primalaca, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama. 

Pravo na pristup informacija KSS može ograničiti u skladu sa Zakonom u celini ili delimično, u onoj meri i u onom trajanju u kome je takvo delimično ili potpuno ograničenje neophodno i predstavlja srazmernu meru, uz poštovanje osnovnih prava i legitimnih interesa lica čiji se podaci obrađuju, u situacijama kao što su omogućavanje nesmetanog vršenja istraga i otkrivanje krivičnih dela, zaštita javne i nacionalne bezbednosti kao i zaštita prava i slobode drugih lica. 

O ograničenju prava na pristup informacijama KSS će obavestiti lice na koje se podaci odnose, osim ako bi se time dovelo u pitanje ostvarivanje svrhe zbog koje je pristup odbijen ili ograničen. 

Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu, FCI ili drugu međunarodnu organizaciju ili nacionalno udruženje, lice na koje se odnose podaci ima pravo da bude informisano o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos, u skladu sa Zakonom. 

Pravo na ispravku i dopunu 

Možete tražiti od KSS da bez odlaganja ispravi vaše netačne lične podatke ili dopuni nepotpune, u skladu sa vašom izjavom. 

Pravo na brisanje ličnih podataka i ograničenje obrade 

Možete tražiti od KSS da izbriše vaše lične podatke ili obradu ograniči. Ovo pravo KSS može da ograniči u meri u kojoj je obrada neophodna radi zaštite interesa KSS u vezi sa odbranom svojih pravnih zahteva, izvršavanja svojih zakonskih obaveza, kao poštovanja legitimnih javnih interesa propisanih zakonom. 

Pravo na prigovor 

Imate pravo da podnesete prigovor KSS-u na obradu vaših ličnih podataka koju KSS vrši u cilju ostvarivanja svojih legitimnih interesa. KSS je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva KSS. 

Pravo na zaštitu pred poverenikom i pred sudom 

Imate prava na pritužbu Povereniku, koji postupa po odredbama zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor, tako da podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite. 

Imate pravo i na sudsku zaštitu ako smatrate da vam je suprotno Zakonu od strane KSS ili obrađivača radnjom obrade vaših podataka o ličnosti povređeno pravo propisano Zakonom. 

OBRAĆANJE KSS U VEZI SA ZAŠTITOM VAŠIH LIČNIH PODATAKA 

Za sve informacije u vezi obrade vaših podataka kao i o pravima koja imate u vezi sa njihovom obradom možete se obratiti na adresu 

Email: kinoloskisrbije@gmail.com 

Pošta: ul. Bukovička br. 1 

11 000 Beograd, Srbija. 

Kontakt telefon: +381113933888 

PRENOS LIČNIH PODATAKA U DRUGE DRŽAVE 

Prenos podataka o ličnosti u drugu državu, ili u međunarodne organizacije kao što su FCI, nacionalna udruženja ili druge organizacije, povodom delokruga KSS iz poslova međunarodne saradnje, bez prethodnog odobrenja državnih organa, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država ili određena međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. 

Smatra se da je primereni nivo zaštite iz prethodnog stava, obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama, za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite. 

Odlukom Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 55/2019), utvrđena je lista država (u daljem tekstu „Lista“), i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite u skladu sa Zakonom. Lista država nalazi se u Dodatku Politike privatnosti. 

SARADNJA SA FCI 

Prilikom saradnje sa FCI, KSS postupa u skladu sa odredbama Zakona, Odlukom i drugim obavezujućim pravnim aktima kao i svim interno implementiranim merama za zaštitu privatnosti pojedinca. 

Dalja obrada ličnih podataka od strane FCI u nadležnosti je FCI kao rukovaoca i njegovih obrađivača koji odgovaraju prema pravilima GDPR (Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske unije). 

U slučaju dalje obrade ličnih podataka od strane FCI prilikom saradnje sa nacionalnim kinološkim organizacijama iz zemalja koje nisu članice FCI, niti su na Listi zemalja koji obezbeđuju primereni nivo zaštite ili u odnosu na koje ne postoje drugi obavezujući akti koji utvrđuju primereni nivo zaštite privatnosti u skladu sa Zakonom, na odgovornost FCI kao rukovaoca i takvih kinoloških organizacija za obradu ličnih podataka primenjuju se pravila GDPR, a o tome će pojedinci biti unapred obavešteni u skladu sa ovom Politikom. 

SARADNJA KSS SA NACIONALNIM KINOLOŠKIM ORGANIZACIJAMA 

Prilikom prenosa podataka pojedinih lica, poput sudija, delegata, vlasnika pasa i sl. u slučaju direktne saradnje KSS sa nacionalnim organizacijama članicama FCI koji nisu na Listi zemalja ili u odnosu na koje ne postoje drugi obavezujući akti koji utvrđuju primereni nivo zaštite privatnosti u skladu sa Zakonom, ovi podaci mogu se preneti samo ako se radi o jednom od sledećih slučajeva predviđenih čl. 69 Zakona: 

1. lice na koje se podaci odnose je izričito pristalo na predloženi prenos, pošto je, zbog nepostojanja odluke o primerenom nivou zaštite i odgovarajućih mera zaštite, informisano o mogućim rizicima vezanim za taj prenos; 

2. prenos je neophodan za izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i rukovaoca ili za primenu predugovornih mera preduzetih na zahtev lica na koje se podaci odnose; 

3. prenos je neophodan za zaključenje ili izvršenje ugovora zaključenog u interesu lica na koje se podaci odnose između rukovaoca i drugog fizičkog ili pravnog lica; 

4. prenos je neophodan za ostvarivanje važnog javnog interesa propisanog zakonom Republike Srbije, pod uslovom da prenos pojedinih vrsta podataka o ličnosti ovim zakonom nije ograničen; 

5. prenos je neophodan za podnošenje, ostvarivanje ili odbranu pravnog zahteva; 

6. prenos je neophodan za zaštitu životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica, ako lice na koje se podaci odnose fizički ili pravno nije u mogućnosti da daje pristanak. 

Prilikom direktne saradnje KSS sa nacionalnim organizacijama članicama FCI koji nisu na Listi zemalja ili u odnosu na koje ne postoje drugi obavezujući akti koji utvrđuju primereni nivo zaštite privatnosti u skladu sa Zakonom, smatraće se da su lica čijim podacima se raspolaže u tom slučaju, izričito saglasna u smislu navedenih odredbi iz čl. 69 Zakona i ove Politike da se njihovi podaci nađu u katalozima, potvrdama, bazama podataka ili bilo kom zvaničnom aktu izložbi na kojima su se prijavili da učestvuju pod okriljem takve organizacije. 

U slučaju da se prenos ne može izvršiti u skladu sa navedenim odredbama čl. 69 Zakona, a radi se o zemljama koje nisu na Listi zemalja ili u odnosu na koje ne postoje drugi obavezujući akti koji utvrđuju primereni nivo zaštite privatnosti u skladu sa Zakonom, podaci o ličnosti se mogu izuzetno preneti ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi: 

1. prenos podataka se ne ponavlja; 

2. prenose se podaci ograničenog broja fizičkih lica; 

3. prenos je neophodan u cilju ostvarivanja legitimnog interesa KSS kao rukovaoca koji preteže nad interesima, odnosno pravima ili slobodama lica na koje se podaci odnose; 

4. KSS je obezbedio primenu odgovarajućih mera zaštite podataka o ličnosti na osnovu prethodne procene svih okolnosti u vezi sa prenosom ovih podataka. 

Tom prilikom KSS će licu na koje se podaci odnose, pružiti relevantne informacije o prenosu podataka u skladu sa navedenim izuzetkom, uključujući i informaciju o tome koji se legitimni interes KSS ostvaruje takvim prenosom, u skladu sa pravom na informisanje. 

SAJT 

Obrađivač može biti povezan sa licima ili predstavništvima u inostranstvu: članicama EU, tj. državama članicama Konvencije Saveta Evrope 108, i SAD, u kojima postoji primerni nivo zaštite prilikom obrade ličnih podataka, u skladu sa zakonom. 

IZMENA POLITKE PRIVATNOSTI 

KSS može menjati Politiku privatnosti. 

U slučaju važnih promena koje utiču na vaša prava koje imate u vezi sa obradom ličnih podataka, bićete pravovremeno obavešteni putem objave na Sajtu ili na drugi odgovarajući način. 

U slučaju promena Politike privatnosti, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi. 

DODATAK 

LISTA 

Države i međunarodne organizacije koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka: 

1) Republika Azerbejdžan; 

2) Republika Albanija; 

3) Kneževina Andora; 

4) Republika Argentina; 

5) Republika Austrija; 

6) Kraljevina Belgija; 

7) Bosna i Hercegovina; 

8) Republika Bugarska; 

9) Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanija i Severne Irske; 

10) Gruzija; 

11) Republika Grčka; 

12) Kraljevina Danska; 

13) Republika Estonija; 

14) Irska; 

15) Republika Island; 

16) Republika Italija; 

17) Republika Jermenija; 

18) Republika Kabo Verde; 

19) Republika Kipar; 

20) Republika Letonija; 

21) Republika Litvanija; 

22) Kneževina Lihtenštajn; 

23) Veliko Vojvodstvo Luksemburg; 

24) Mađarska; 

25) Republika Malta; 

26) Kraljevina Maroko; 

27) Republika Mauricijus; 

28) Sjedinjene Meksičke Države; 

29) Republika Moldavija; 

30) Kneževina Monako; 

31) Savezna Republika Nemačka; 

32) Kraljevina Norveška; 

33) Republika Poljska; 

34) Republika Portugalija; 

35) Rumunija; 

36) Ruska Federacija; 

37) Republika San Marino; 

38) Republika Severna Makedonija; 

39) Republika Senegal; 

40) Slovačka Republika; 

41) Republika Slovenija; 

42) Republika Tunis; 

43) Republika Turska; 

44) Ukrajina; 

45) Istočna Republika Urugvaj; 

46) Republika Finska; 

47) Republika Francuska; 

48) Kraljevina Holandija; 

49) Republika Hrvatska; 

50) Crna Gora; 

51) Češka Republika; 

52) Švajcarska Konfederacija; 

53) Kraljevina Švedska; 

54) Kraljevina Španija. 

II 

Države, delovi njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodne organizacije za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite: 

1) Ostrvo Gernzi; 

2) Država Izrael; 

3) Japan; 

4) Kanada (privredni subjekti); 

5) Ostrvo Man; 

6) Novi Zeland; 

7) Sjedinjene Američke Države (ograničeno na „Privacy Shield framework”); 

8) Farska ostrva; 

9) Ostrvo Džersi. 

Vesti

Zbog predstojećih praznika kancelarija saveza neće raditi  1-2-3-4-5-6.05.2024. Prvi radni dan je 07.05.2024. -utorak Srećne prvomajske i uskršnje praznike želi Vam Kinološki savez Republike Srbije

Opširnije...

Poštovani  organizatori  CACIB  izložbi pasa svih rasa Na osnovu odluke Međunarodne kinološke federacije – FCI , obaveštavamo Vas da ste  ,pored zvaničnog izveštaja koji nam dostavljate sa dodeljenim titulama CACIB i RCACIB , ubuduće dužni da nam dostavljate i zvanični izveštaj sa dodeljenim titulama CACIB- J  / Prvak razreda mladih / , kao ii  CACIB-V […]

Opširnije...

Po odobrenju KSS u okviru 18.KUPA POBEDNIKA PASA GONICA u Ljigu odrzace se prva kvalifikaciona utakmica za ucesce na EVROPSKOM PRVENSTVU PASA GONICA na Kupresu. Pravo ucesca na kvalifikacionoj utakmici imaju psi koji su ostvarili plasman na zeca sa titulom CACT, RCACT pocev od 28.10.2023 pa do 24.02.2024. Potrebna dokumentacija: rodovnik sa radnom knjizicom, pasos […]

Opširnije...

Povodom Dana državnosti Republike Srbije kancelarija saveza neće raditi 15 i 16  februara 2024 / četvrtak i petak/ .   Kinološki savez Republike Srbije

Opširnije...

Kancelarija saveza neće raditi 8  januara 2024 -ponedeljak Sledeći radni dan je 9.01.2024. Srećne praznike želi Vam Kinološki savez Republike Srbije

Opširnije...

Obaveštevamo sva  kinološka društva koja nisu izmirila svoja dugovanja prema savezu ( godišnja članarina društva, kotizacije za izložbu …itd) da im neće biti odobrena organizacija izložbi u 2024. godini. Plan manifestacija je konačan i više nije moguće izvršiti izmenu ili dopunu ! Plan manifestacija možete preuzeti ovde  ….2024

Opširnije...

Obaveštavamo sve organizatore manifestacija u Republici Srbiji da je na zahtev Hrvatskog kinološko saveza /a  iz tehničkih rezloga i propisa EU / sporazum između HKS-a i KSS-a više ne važi kao da izlagači iz Hrvatske plaćaju punu cenu prijave na manifestacijama u Srbiji i obrnuto  . Kinološki savez Republike Srbije

Opširnije...

Uslovi prijavljivanja za Evropski kup Goniča na divlju svinju u Crnoj Gori -Bar 30 septembar 2023 Zainteresovani kandidati mogu prijaviti svoje pse ukoliko ispunjavaju sledeće uslove: -rodovnik izdat od FCI-a ili ugovornih pratnera ili upisani u rodovne knjige ili dodatke rodovnih knjiga zemalja koje nisu članice FCI, ali sa FCI-om imaju ugovor o međusobnom priznavanju  […]

Opširnije...

Obaveštavamo kandidate da je prijavljivanje za ispite završeno 31.05.2023.   Polaganje za kandidate koji su već kinološke sudije i polažu dopunu grupa održaće se  08.06.2023. -četvrtak u 14 h u prostorijama saveza Bukovička 1, Beograd   Polaganje za kandidate koji polažu prvi put održaće se 15.06.2023. – četvrtak sa početkom u 14 h, Bukovička 1, […]

Opširnije...

Obaveštavaju se svi kandidati koji ispunjavaju uslove za polaganje ispita za kinološke sudije ,da prijavu za polaganje, svu potrebnu dokumentaciju i uplatu, dostave kancelariji saveza najkasnije do 31 Maja 2023.godine. Prijavljivanje nakon ovog datuma neće biti moguće. Samo kandidati koji dostave urednu dokumentaciju i uplatu biće pozvani na polaganje . Termin polaganja biće objavljen naknadno. […]

Opširnije...

Povodom Dana državnosti Republike Srbije kancelarija saveza neće raditi 15 i 16  februara 2023 / sreda i četvrtak/ .   Kinološki savez Republike Srbije

Opširnije...

Informacije …SPRING CHAMPIONSHIP 2023

Opširnije...

Obaveštevamo sva  kinološka društva koja nisu izmirila svoja dugovanja prema savezu ( godišnja članarina društva, kotizacije za izložbu …itd) da im neće biti odobrena organizacija izložbi u 2023. godini. Plan manifestacija je konačan i više nije moguće izvršiti izmenu ili dopunu ! Plan manifestacija možete preuzeti ovde  2023   Kinološki savez Republike Srbije  

Opširnije...

Povodom  predstojećeg praznika Dan primirja u Prvom svetskom ratu , kancelarija saveza neće raditi u petak   11. novembra 2022. Kinološki savez Republike Srbije

Opširnije...

Međunarodna izložba pasa- CACIB Beograd  predviđena za 20.11.2022. se neće održati Kinološki savez Republike Srbije

Opširnije...