logo kinoloski savez

SICILIJANSKI HRT

Naziv rase: SICILIJANSKI HRT
Originalni naziv rase:CIRNECO DELL'ETNA
Br. Standarda: 199
Klasifikacija FCI: GRUPA V - ŠPIC TIP I PRIMITIVNI TIP PASA

Upotreba: Pas za lov, naročito za lov divljih kunića.
Istorijat: Dosadašnje studije o poreklu pasa u regionu Sredozemnog mora ukazuje da sicilijanski hrt potiče od starih lovačkih pasa koji su u faraonskim vremenima gajeni u regionu reke Nil i sa Feničanima dospeli na Siciliju. Novija istraživanja daju novu teoriju, po kojoj je ovo stara rasa sicilijanskog porekla, a domovina joj je oko Etne. Zaista, na novčićima i gravurama se razaznaje da se sicilijanski hrt susreće u ovoj oblasti vekovima pre Hrista.
Opšti izgled: Pas izvornog tipa, vitke i elegantne forme, srednje veličine, manje ispunjen ali robustan i otporan. Po morfološkom izgledu to je lako građen pas, dugih krivih linija. Njegovo telo može se staviti u kvadrat. Dlaka je tanka.
Proporcije: Dužina tela odgovara visini grebena (kvadratična forma). Dubina grudi, nešto je manja od visine laktova od zemlje. Dužina njuške je manja od polovine ukupne dužine glave. (Odnos lobanje prema njušci je 10:8 ali su u prednosti psi čija njuška dostiže dužinu lobanje).
Karakter: On je lovački pas, koji naginje najtežim terenima, a posebno je specijalizovan za lov divljih kunića. Bez obzira što je veoma temperamentan istovremeno je nežan i mek.
Lobanja: U dužem smeru ovalnog oblika. Gornja granična linija lobanje i nosnika su paralelne ili blago divergentne. Gornji profil lobanje je tek slabo konveksan, da ona deluje ravno. Širina glave u nivou jagodičnih kostiju ne sme prelaziti polovinu dužine glave. Nadočni lukovi su blago istaknuti, čeona brazda je slabo izražena. temena strana nije istaknuta. Potiljna kvrga slabo razvi- jena.
Stop: Izražen. Ugao oko 140 stepeni.
Nosna pečurka: Pre u obliku većeg pravougaonika. Boja odgovara boji dlake (jedna tamnija braon, svetlobraon, boja mesa).
Njuška: Doseže najmanje 80% dužine lobanje. Njena dubina ili visina, (mereno na sredini) doseže najmanje polovinu njene dubine. Njena širina, mereno na sredini, je neznatno manja od polovine dužine njuške. Dakle, njuška je špicasta, sa ravnim nosnikom. Njen donji postrani profil potvrđen je donjom vilicom.
Usne: Fine, tanke i napete, tesno pokrivaju zube. Sluzokoža u uglu usana nije vidljiva.
Vilice: I pored toga što ne deluju snažno, ipak su to normalno razvijene vilice. Donja vilica slabi- je razvijena sa nedostajućom bradom. Sekutići su usađeni vertikalno u vilice, dobro raspoređeni. Obrazi: Ravni.
Zubi: Dobro razvijeno, potpuno makazasto zubalo.
Oči: Deluju pre male, nisu isuviše tamno žute, ćilibarne ali i sive, nikada braon ili tamno lešnikovo braon. Postrano su postavljene. Izraz je blag. Otvor kapaka je ovalan. Pigment ivice kapaka, odgo- vara boji nosnog ogledala.
Uši: Visoko usađene i usko stojeće, uspravne i krute. Ušni otvor usmeren ka napred. Trouglaste sa uskim vrhom. Ne smeju biti kupirane. Dužina im doseže najmanje polovinu dužine glave.
Vrat
Profil: Gornji profil jako zaobljen (konveksan).
Dužina: Ista kao dužina glave.
Oblik: Približna obliku zatupaste kupe. Mišići su vidljivi, naročito duž gornjeg ruba vrata.
Koža: Fina i napeta, dobro naležuća, bez podgušnjaka.
Telo
Gornja linija: Padajuća, ravnomerno i postepeno od grebena ka sapima.
Greben: Uzdiže se iznad leđne linije. Zbog toga je konvergencija vrhova lopatica mala. Prelaz ka korenu vrata je harmoničan.
Leđa: Gornji profil pravolinijski. Mišići nisu posebno razvijeni. Dužina grudnog koša iznosi pri- bližno trostruku dužinu slabina, čija je dužina približno 1/5 visine grebena, a njihova širina prib- ližno je jednaka dužini. Mišići su kratki i slabo izraženi ali čvrsti.
Sapi: Gornji profil pre je ravan. Nagib ka horizontali je priblilžno 45 stepeni. Dužina ovih pada- jućih, suvih i čvrstih sapi dostiže približno 1/3 visine grebena, a njihova širina odgovara skoro 1/2 njihove dužine. Mišići sapi nisu istaknuti.
Grudni koš: Dužina za malo prevazilazi polovinu visine grebena (oko 57%) i njihova širina (na najširem delu) doseže gotovo 1/3 visine grebena. Grudni koš dopire do ili gotovo do visine lakto- va, bez da prelazi ovu liniju. Rebra su malo zaobljena ali nisu ravna. Obim grudi veći je od visine grebena za oko 1/8. Grudi su pre uske nego široke.
Donja linija: Donji profil se ravnomerno podiže, bez strmog preloma, do visine stomaka. Stomak je suv i prikupljen. Bokovi su iste dužine kao slabine.
Rep: Nisko usađen, pre je debeo i celom dužinom jednako jak. Prilično dug rep dopire do skočnog zgloba ili neznatno preko njega. U mirovanju je sabljast, kod povećane pozornosti nošen iznad leđa u obliku trube. Dlaka na repu je kratka.
Prednje noge: Postavljene vertikalno i paralelno. Gledano sa strane vertikala polazi iz ramenog zgloba i dodiruje vrhove prstiju. Istovremeno druga vertikala ide iz lakatnog zgloba i u gotovo dva jednaka dela deli podlakticu i šaplje i završava se na polovini visine došaplja. Gledano od napred vertikala sa vrha lopatice deli na dva dela podlakticu, šaplje došaplje i šape. Mereno od zemlje ras- tojanje do lakta prevazilazi za malo polovinu visine grebena.
Plećke: Dužina plećke mora biti približno 1/3 visine grebena. Sa horizontalom zaklapa ugao od oko 55 stepeni. Vrhovi lopatica leže blizu jedan drugom. Ugao između lopatice i nadlaktice prib- ližno iznosi 115-120 stepeni.
Nadlaktica: Njena dužina odgovara polovini dužine noge, mereno od zemlje do lakta. Ona je gotovo ili potpuno paralelna sa središnjom ravni tela. Ka horizontali je malo nagnuta, sa izraženom i jasno odvojenom muskulaturom.
Lakat: Leži u nivou grudne kosti ili nešto ispod i paralelan je sa središnjom ravni tela. Ugao nad- laktice ka podlaktici je približno 150 stepeni.
Podlaktica: Dužina joj je 1/3 visine grebena. Stoji vertikalno prema podlozi. Uzglobljavanje pod- laktica – šaplje je jasno vidljivo. Kosti su lake ali solidne.
Šaplje: Produžava ravnu liniju podlaktice. Graškasta kost je jasno istaknuta.
Došaplje: Dužina ne sme biti veća od 1/6 dužine prednje noge, mereno od zemlje do lakta, šire je od šaplja ali ravno i suvo. Došaplje je blago nagnuto od nazad ka napred. Kosti su ravne i suve. Šape: Ovalne (zečije) sa dobro zatvorenim i za obljenim prstima. Nokti snažni i savijeni, braon boje ili braon boji sličnoj, roze boja mesa, ipak nikada crni. Jastučići čvrsti i iste boje kao nokti. Zadnje noge: Posmatrano sa strane vertikala spuštena od sedne kvrge ka zemlji pada blizu ili dodiruje vrhove prstiju. Gledano od pozadi vertikala spuštena iz sedne kvrge ka zemlji deli petnu kost, došaplje i šape na dva ista dela. Dužina zadnje noge iznosi približno 93% visine grebena. Butina: Duga i široka. Dužina joj je 1/3 visine grebena. Mišići su ravni i zadnji rub butine je samo malo konveksan. Širina butine (spoljna strana) iznosi 3/4 njene dužine. Ugao između crevne kosti i butine je oko 115 stepeni.
Potkolenica: Nešto je kraća od butine. Ka horizontali nagnuta pod uglom od 55 stepeni. Mišići koji je pokrivaju su suvi i dobro odvojeni. Kosti su lake. Uzglobljenje je dobro izraženo.
Koleni zglob: Mora ležati na vertikali spuštenoj iz sedne kvrge. Ugao između butine i potkolenice iznosi približno 120 stepeni.
Skočni zglob: Rastojanje između jastučića na šapi i vrha skočnog zgloba nije veće od 27% visine grebena. Njegova spoljna strana je široka. Ugao skočnog zgloba je do 135 stepeni.
Došaplje: Dužina odgovara 1/3 dužine prednje noge mereno od zemlje do lakta. Cilindričnog je oblika i vertikalnog položaja, dakle stoji pod pravim uglom ka zemlji. Bez zaperaka.
Šape: Manje ovalne od prednjih, sa kojima imaju sve zajedničke osobine.
Kretanje: Galop, ponekad isprekidan fazama kasa.
Koža: Tanka, na celom telu prisno naleže na potkožno tkivo. Boja se menja prema boji dlake. Sluzokoža i koža nosnog ogledala imaju odgovarajuću boju, koja je opisana kod nosnog ogledala. Ona ne sme biti ni crno flekava ni depigmentisana.
Dlaka: Kratka na glavi, ušima i nogama. Na telu i repu je poluduga (oko 3 cm) ali veoma ravna i priležuća, kruta, kao konjska dlaka.
Boja:
a Jednobojna bledožuta više ili manje intenzivna ili isprana kao izabel, boja peska itd.
b Bledožuta sa više ili manje bele (bela lisa, pruga na grudima, bele šape, vrh repa, stomak. Bela kragna je manje cenjena). Bela, jednobojna ili sa flekama oranž boje se toleriše. Dozvoljeno je da jednobojna svetlo žuta dlaka bude prošarana nešto svetlijom ili tamnijom dlakom.
Veličina: Mužjaci 46-50 cm, toleriše se 52 cm, a ženke 42-46 cm, toleriše se 50 cm.
Masa: Mužjaci 10-12 kg, a ženke 8-10 kg.
Greške: Svako odstupanje od gore navedenih tačaka smatra se greškom, čije ocenjivanje mora stajati u tačnom odnosu sa stepenom izraženosti.
Isključujuće greške: Konvergencija graničnih linija lobanje i njuške. Konkavan nosnik. Izražen predgriz. Crna pigmentacija, posebno ako se sreće samo ograničeno. Potiljno viseće ili uši slepog miša. Crni nokti, crni jastučići. Rep zarolan na leđima. Jednobojno braon ili jetreno braon psi. Crne fleke, braon fleke. Pojava crnih ili braon dlake. Kod mužjaka i ženki visina za 2 cm preko ili ispod propisanog limita. Tigravost. Crne sluzokože.
Diskvalifikacione mane: Podgriz, potpuna depigmentacija, oči različitih boja.
N.B. Mužjaci moraju da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.