logo kinoloski savez

ITALIJANSKI GONIČ – kratkodlaki

Naziv rase: ITALIJANSKI GONIČ – kratkodlaki
Originalni naziv rase:SEGUGIO ITALIANO - A PELO RASO
Br. Standarda: 337
Klasifikacija FCI: GRUPA VI - GONIČI,TRAGAČI PO KRVI I SRODNE RASE

Upotreba: Gonič, specijalista za lov zečeva i divljih svinja.
Istorijat: Poreklo italijanskih goniča dopire unazad do antičkog doba. Ovi psi su potomci primi- tivnih lovačkih pasa, koji su u starom Egiptu držani za gonjenje divljači, a kasnije su ih fenički trgovci doveli do obala Sredozemnog mora, pa tako i do Italije. Brojni su različiti prikazi postojanja pasa u Egiptu, za vreme različitih faraonskih dinastija, koji su veoma slilčni današnjem
„seguđu“. Naročito se izdvaja postojanje pasa sa visećim ušima, nesumnjivo znak uznapredovane domestifikacije. Pri tome se ovi psi za progon divljači, ne smeju zameniti sa hrtovima. Oni su dospeli do Italije i učestvovali u stvaranju današnjeg „seđuđa“, čije su opšte anatomske osobine, praktično vekovima ostale nepromenjene.
Psi istog tipa i iste veličine kao današnji italijanski kratkodlaki goniči stoje pored statue boginje Diane u muzeju u Napulju i Vatikanu. Zahvaljujući slici u dvorcu Borso d Este (1600), može se zaključiti da idealni tip današnjih pasa ove rase ponovo postoji.
Opšti izgled: Pas ukupnih srednjih proporcija, telo je kvadratično, snažne građe, harmoničnih pro- porcija, dobro razvijenih kostiju, suvog oblika, dobre muskulature i bez vidljivih tragova masnoće. Duguljasta glava divergentnih graničnih linija. Kratkodlak.
Proporcije: Dužina tela odgovara visini grebena (kvadratično telo). Dubina grudi odgovara polovini visine grebena, ili drugačije izraženo ona odgovara rastojanju od zemlje do laktova, dužina nosnika odgovara polovini dužine glave.
Narav: Gonič koji odgovara različitim zemljištima, velike brzine i otpornosti, revnostan bez obzi- ra da li radi sam ili u čoporu, prirodno odvažan ali manje nametljive naravi. Poseduje blag pogled i jedan milozvučan i prijatan glas.

Glava
Lobanja: Gledano odozgo oblik lobanje je ovalan. Granične linije lobanje i njuške su divergentne. Gornji profil lobanje je blago konveksan, širina između jagodičnih kostiju manja je od polovine dužine glave. Nadočni lukovi su malo razvijeni. Čeona brazda je slabo izražena. Potiljačna kvrga vidljiva ali nije preterano izraženai kratka.
Stop: Izražen, ugao oko 140 stepeni.
Nos: Oblika je šestougaonog poliedra, izraženo veliki, dobro otvorenih nozdrva koje su pokretljive, a otvori leže nešto postrano. uvek crne boje.
Njuška: Dužina joj odgovara polovini dužine glave. Njena visina (ili dubina) mora prevazilaziti polovinu njene dužine. Mereno na polovini njuške, širina njuške mora biti nešto manja od petine dužine glave. Profil njuške je blago konveksan. Ivice donje vilice su celom dužinom gotovo ravne, ka napred su malo razvijene. Donji postrani profil vilice potvrđen je gornjim usnama.
Usne: Fine i tanke. Bez obzira gledano od napred ili sa strane, one su malo razvijene (napete). Gledano iz profila donja ivica opisuje blagi luk. Uvek crno pigmentisane.
Vilice: U obliku su zarubljene kupe. Sekutići stoje vertikalno u vilici. Zagriz je makazast.
Obrazi: Ravni i suvi.
Zubi: Kompletno zubalo sa belim pravilno raspoređenim i normalno razvijenim zubima. Korektno zubalo je makazasto, a dozvoljeno je i klještasto.
Oči: Bademaste, velike, blistajuće, tamne oker boje, nalaze se polu postrano i pokazuju blag izraz. Ivica kapaka uvek je crna.
Uši: Koren ušiju leži u visini luka jagodišne kosti ili nešto niže. Uši moraju biti tako obešene i okrenute da se ukupno pokazuju ka napred, bez da su splasnute ili zarolane. Uvo je trouglastog oblika, ravno skoro celom dužinom i veoma široko. Kraj uva je u malom „repiću“, nije široko zaobljen. Dužina ušiju dostiže približno 70% dužine glave i najšire mesto uva iznosi nešto više od polovine njegove dužine.
Vrat: Gornji profil vrata je blago povijen, dakle blago konveksan. Dužina odgovara u potpunosti ili je blizu dužine glave, to jest 4/10 visine grebena. Vrat ima oblik zarubljene kupe. Izgleda suv i lak, a da bi proizišao takav utisak manje je mišićav (dugi mišići). Koža je fino napeta, ne pravi ni nabore ni podgušnjak. Dlaka je kratka.
Telo
Gornja linija: Ravna i harmonično opada od grebena do sapi, sa blagim zasvođenjem u visini slabina.
Greben: Slabo je istaknut iznad leđne linije. Zbog primicanja vrhova lopatica greben je uzak. Harmonično je povezan sa usađenošću vrata.
Leđa: Leđna linija je ravna sa slabo vidljivom muskulaturom. Dužina grudnog koša prema dužini slabina odnosi se kao 3:1. Dužina slabina je nešto manja od 1/5 visine grebena. Širina slabina pri- bližno odgovara njihovoj dužini. Mišići slabina su u svojoj dužini i širini dobro razvijeni.
Sapi: Profil sapi pokazuje jednu prikrivenu zasvođenost. Nagib ka horizontali je oko 10 stepeni. Dužina im je približno 1/3 visine grebena, a širina približno odgovara polovini njihove dužine. Mišići su dobro razvijeni.
Grudi: Dubina grudi ili rebarnog koša jednaka je polovini visine grebena ili leži nešto ispod toga. Njihova širina odgovara mereno u polovini visine, približno 1/3 visine grebena. Grudi moraju dosezati do ili blizu laktova. Rebra nisu prejako zaobljena, dakle manje konveksna. Obim grudi
kod srednje prostrannih je za 1/4 veći od visine grebena.
Donja linija: Donji profil je utoliko tipičniji ukoliko je predstavljen celom dužinom ravnom lini- jom, koja se podiže od grudne kosti do stomaka a on je veoma suv, a uz to nije previše prikupljen. Rep: Koren repa leži visoko na liniji sapi. Rep je tanak u korenu i takav ostaje celom dužinom, tako podseća na štapić, izuzimajući sam vrh gde je još tanji. Rep je toliko dug da vrhom dodiruje petnu kost ili je blizu nje. Celom dužinom pokriven je kratkom dlakom. U mirovanju je opušten. Ako je pas u akciji rep se podiže do iznad leđne linije.
Prednje noge: Posmatrano sa strane u ukupnom izgledu mora odgovarati zamišljenoj vertikalnoj liniji koja ide od ramenog zgloba do zemlje i pri tome dodiruje vrhove prstiju. Nadalje jedna druga zamišljena vertikalna linija koja ide iz lakatnog zgloba deli podlakticu i šaplje na dva približno jed- naka dela i završava se na polovini došaplja. Gledano od napred vertikala koja ide iz vrha lopat- ice, deli podlakticu, šaplje, došaplje i šape na dva približno ista dela. Rastojanje od zemlje do lakta odgovara polovini visine grebena.
Plećke: Dužina plećke dostiže 1/3 visine grebena. Njen nagib ka horizontali leži između 45-55 stepeni. Mišići su joj dugi, suvi, vidljivi i dobro međusobno odvojeni. Rameni ugao je oko 110 ste- peni.
Nadlaktica: Njena dužina približno iznosi polovinu rastojanja lakta do zemlje. Nalazi se na ver- tikali koja je u ravni paralelnoj središnjoj ravni tela. Pokrivena je dugim i suvim mišićima.
Lakat: Leži na liniji grudne kosti ili nešto niže i paralelan je sa središnjom ravni tela. Lakatna kvrga mora ležati na vertikali spuštenoj sa vrha lopatice. Lakatni ugao je 135-145 stepeni.
Podlaktica: Dužina je približno 1/3 visine grebena. Stoji vertikalno ka zemlji i na zadnjoj strani je vidljivo udubljenje između tetiva i kostiju, što prednju nogu čini suvom, mršavom i bez snažno građenih kostiju.
Šaplje: Suvo i produžava ravnu liniju podlaktice.
Došaplje: Dužina sme biti ispod 1/6 dužine od zemlje do lakta, šire je od šaplja, ali ravno i suvo. Iz profila gledano, došaplje je blago koso od nazad ka napred.
Šape: Ovalne, (zečije) sa dobro zatvorenim i zaobljenim prstima. Prstni jastučići nisu mnogo mes- nati. Jastučići suvi, tvrdi, otporni i crne su boje. Nokti su snažni, savijeni i uvek crni. Nije greška prisustvo belih (ne roze) noktiju.
Zadnje noge: Gledano sa strane zamišljena vertikala koja polazi od sedne kvrge, deli skočni zglob, došaplje i šape na dva jednaka dela. Dužina zadnje noge je oko 93% visine grebena.
Butina: Duga i široka. Dužina joj je najmanje 1/3 visine grebena. Širina butine (spoljne strane)
čini približno 3/4 dužine. Mišići su dobro vidljivi i odvojeni. Zadnja ivica butine blago je kon- veksna. Ugao kuka je 90-95 stepeni.
Potkolenica: Dužina je nešto manja od dužine butine. Njen nagib ka horizontali iznosi približno 40 stepeni. U svom gornjem delu je suva, čvrsta, sa dobro razdvojenim mišićima. Udubljenje između ahilove tetive i kosti je dobro izraženo i vidljivo. Spoljašnje nožne vene leže priljubljene uz kožu. Građa kostiju pre je laka, ali ipak veoma solidna.
Koleno: Mora ležati dobro na vertikali, odnosno nije okrenuto ni unutra ni napolje. Koleni ugao je oko 115 stepeni.
Skočni zglob: Njegova širina odgovara približno 1/10 visine grebena. Rastojanje od zemlje do vrha skočnog zgloba ne sme preći 27% visine grebena (nisko postavljen skočni zglob). Snažnih je kostiju, čije su konture jasno vidljive i podvlače suvost ovog dela. Ugao 135 stepeni

Došaplje: Dužina je manja od polovine prednje noge, mereno od zemlje do lakta i nije tako široko kao skočni zglob. Stoji vertikalno. Bez zaperaka.
Šape: Manje ovalne od prednjih. Ostale osobine su iste.
Kretanje: U lovu galopira
Koža: Fina i tanka, po celom telu priležuća. Pigment sluzokoža, žmurnjače, noktiju, jastučića i prstnih jastučića mora neizostavno biti crn. Crna pigmentacija nepca nije zahtevna ali je poželjna. Dlaka: Kratka na celom telu. Dlaka je tvrde građe, gusta, ravnomerno ravna. Nekoliko manjih oštrih dlaka sme postojati preko leđa, njuške i nogama, bez da se to uzima za grešku.
Boja: Dozvoljene boje obuhvataju ceo spektar od jednobojne lavlje i to od intenzivno crvene lavl- je do isprane lavlje i crno/crvene oznake. Crvene oznake nalaze se uobičajeno na njušci, obrvama, na grudima, na nogama od šaplja do šapa i takođe na međici. Bela sme biti na njušci i lobanji (jed- nakovredno da li je simetrična maska ili ne). Bela je dozvoljena kao zvezda na grudima, na vratu, na prednjim ili zadnjim došapljima, na šapama i na vrhu repa. Ipak beline nisu veoma poželjne. Što ih je manje to bolje. Pas sa crno crvenim oznakama sme imati belu grudnu zvezdu i u tom slučaju se govori o trobojnom goniču. Braon boja (kafa, jetra) nije dozvoljena.
Visina: Mužjaci od 52-58 cm, a ženke od 48-56 cm.
Masa: Od 18-28 kg.
Greške: Svako odstupanje od navedenih tačaka smatra se greškom, čije ocenjivanje mora stajati u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti. To važi i za pse koji stalno ravanišu.
Ako je reč o odličnom psu toleriše se ±2 cm visine.
Isključujuće greške: Konvergentne linije glave. visina iznad ili ispod standardom predviđene tol- erancije.
Diskvalifikacione greške: Podgriz, konkavan nosnik. Bezrepost ili krnjast rep, jednako da li je stečen ili urođen. Dlaka boje škriljca, plava, tigrasta, boje kafe, braon, boje jetre ili preovlađujuće bela. Nosna pečurka i rub očnih kapaka potpuno ili u velikom delu depigmentisani. Brezove oči.
N.B. Mužjaci moraju imati dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.