logo kinoloski savez

BERGAMSKI PASTIRSKI PAS

Naziv rase: BERGAMSKI PASTIRSKI PAS
Originalni naziv rase:CANE DA PASTORE BERGAMASCO
Br. Standarda: 194
Klasifikacija FCI: GRUPA I - PASTIRSKI PSI I PSI TERAČI STOKE(SEM ŠVAJC. PASTIRSKIH PASA)

Istorijat: Ova stara rasa za zaštitu stada, bila je rasprostranjena po celom regionu italijanskih Alpa. U bergamskoj oblasti, gde je ovčarstvo jako razvijeno držanje ovih pasa bilo je posebno masovno. Opšti izgled: Bergamski pastirski pas je srednje veličine,rustičnog izgleda, sa bogatom dlakom na svim delovima tela, snažno građen ali pri tome veoma dobro proporcionalan. Njegova postavka je pas srednje proporcije čije je telo ograničeno kvadratom. Isto tako u odnosu pojedinih delova tela (heterometrija – normalan odnos između veličine različitih delova tela) kao i odnosi iz profila (aloidizmus – usaglašenost iameđu glave i profila tela) on je harmoničan.
Proporcije: Dužina tela, mereno između ramenog zgloba i sedne kvrge odgovara visini grebena (oko tela se može opisati kvadrat). Nije poželjno ali je dozvoljeno malo odstupanje od ove pro- porcije, koje nikako ne sme da bude više od 1-2 cm. Dužina glave iznosi 4/10 visine grebena. Dubina grudi mora biti 50% visine grebena.
Narav: Zadatak bergamskog pastirskog psa je u vođenju i čuvanju stada-rad koji je sebi prisvojio zahvaljujući svojoj budnosti, koncentrisanosti i psihičkoj uravnoteženosti. Njegova sposobnost da uči i razrešava situacije, sjedinjeno sa hladnokrvnošću i strpljenjem, čine ga idealnim psom za pratnju i čuvanje i osposobljavaju psa za različite zadatke. Sa ljudima uspostavlja blisku vezu.
Glava: Dužina njuške odgovara dužini lobanje. U svom ukupnom izgledu kvadratična, deluje velika. Koža ne sme biti debela, već mora dobro da prileže na podlogu i ne sme da pravi nabore. Gornji deo glave: Lobanja je široka i između ušiju blago konveksna. U predelu čela takođe je
široka i zaobljena. Gornje profilne linije lobanje i njuške su paralelne. Dužina lobanje odgovara dužini njuške. Širina lobanje ne sme da prevazilazi 1/2 dužine glave. Čeone izbočine razvijene su dobro u širinu i dužinu. Jagodične kosti su dobro izražene, čeona brazda je naglašena. Potiljna kost je vidljiva i istaknuta.
Stop: Ulegnuće između njuške i lobanje je harmonično, ali je naglašeno zbog koštanih produžetaka nosa, čela, čeone kvrge i nadočnjaka.
Njuška: Sužava se ka prednjem delu i njene postrane površine blago idu jedna ka drugoj, ali njuška nije špicasta, već u obliku kuglarskog čunja, sa više zaravnjenom prednjom stranom. Dužina njuške odgovara dužini lobanje. Njena širina, mereno na polovini dužine, dostiže 50% dužine. Dubina njuške ne sme biti veća od polovine dužine njuške. Gornja linija njuške, koju čini profil nosnika produžava se ravno. Donji profil njuške nije označen usnama već donjom vilicom. Zato ugao usana nije opušten. Usni otvor je dug, pri čemu se ugao usana nalazi na vertikali spuštenoj iz spoljašnjeg očnog ugla. Profil donje vilice je približno pravolinijski.
Usne: Tanke i malo izražene. One se razdvajaju ispod nosne pečurke i opisuju trećinu kruga u velikom otvorenom luku, pri čemu su zubi donje vilice ravno pokriveni. Ivice usana su dobro pig- mentisane.
Vilice: Dobro razvijena gornja i donja, pri čemu su kosti donje vilice naročito jako i široko izražene.
Zubi: Beli, potpuno i dobro razvijeno zubalo. Sekutići su ravnomerno raspoređeni. Makazast zagriz.
Guša: Malo istaknuta
Oči: Velike. Iris je prema boji dlake više ili manje tamno braon, oči leže u približno istoj frontal- noj ravni. Izraz je blag, bistar i oprezan. Otvor očnih kapaka je blago ovalan, a očna osa je u odno- su na horizontalu nagnuta oko 15%. Kapci prisno slede oblik očne jabučice i njihove ivice su dobro crno pigmentisane. Trepavice su naročito dugačke, tako da dlaku koja pada sa čela na oči mogu držati udaljenu od očiju.
Uši: Visoko usađene, poluviseće, to znači da su samo obe zadnje trećine ušiju oborene. Pri opreznosti pas blago uspravi uši u korenu. Trouglaste su. Dužina im je između 11 i 13 cm, a širina 6,5-8 cm. Imaju široku osnovu koja se unazad pruža do potiljka, a unapred dopire do sredine lobanje. Vrh uva je blago zaobljen. Dlaka na ušima je blago talasasta i meka, na vrhovima pravi rese.
Vrat: Gornji profil je blago konveksan.Nešto je kraći od glave. U ispruženom stanju dužina vrata ne prevazilazi 80% dužine glave. Mereno na polovini dužine, obim mora biti najmanje dvostruka dužina vrata. Koža nikada nije labava, pri tome ne pokazuje osnovu podgušnjaka.
Telo
Gornja linija: Greben se dobro izdiže iznad ravne leđne linije. Slabinski deo pokazuje izvesnu zaobljenost. Sapi su nešto oborenije.
Greben: Visok i dug. Vrat se harmonično spaja sa telom.
Leđa: Ravna, dobro mišićava i dobre širine. Dužina leđa je oko 30% visine grebena. Slabinski deo povezan je dobro sa leđima i sapima. Dužina slabina je oko 20% visine grebena i jasno je kraći od leđnog dela. Širina slabina odgovara približno njihovoj dužini. Muskulatura je dobro razvijena u svim delovima.
Sapi: Široke, snažne, dobro mišićave i kose. Prema horizontali su nagnute oko 30 stepeni. Između kukova širina sapi mora biti 1/7 visine grebena.
Grudi: Prostrane, dopiru do lakta i dobro zaobljene. Mereno iza lakta obim je veći od visine grebena za oko 25%. U poprečnom preseku prečnik mora biti oko 30% visine grebena. Dužina i dubina grudi mora biti 50% visine grebena.
Donja linija: Od grudne kosti podiže se donja linija blago ka stomaku koji je malo prikupljen. Dužina kukova mora odgovarati dužini slabina koje su kratke. Bokovi su minimalno upali.
Rep: Usađen u zadnjoj trećini sapi, u korenu debeo i snažan, a sužava se ka vrhu. Prekriven je blago talasastom „kozjom“ dlakom. Dužina repa je 60-65% visine grebena i pri normalnom stavu dopire do skočnog zgloba, ali prvenstveno treba da je kraći. U mirovanju nošen je kao sabljast, što znači da je u prvoj trećini opušten, a u poslednjoj trećini je blago zavijen. U kretanju pas maše repom kao zastavom.
Prednje noge: Ukupno posmatrano, gledano sa strane ili od napred, stoje vertikalno. Rastojanje od lakta do zemlje je 50% visine grebena. Dobro su proporcionalne u odnosu na visinu psa.
Plećke: Plećke su dobro građene i snažne. Dužina plećke je nešto više od 1/4 visine grebena (15- 17 cm). Zaklapa ugao sa horizontalom od 45-55 stepeni. Muskulatura mora biti dobro razvijena. Nadlaktice: Moraju biti dobro mišićave i snažnih kostiju. Dužina je 30% visine grebena. Zaklapa ugao sa horizontalom 60-70 stepeni. Sa plećkom zaklapa ugao 105-125 stepeni.
Laktovi: Moraju ležati u ravni koja je paralelna sa središnjom ravni tela. Vrh lakta mora biti na vertikalnoj liniji spuštenoj iz zadnjeg ugla lopatice. Lakatni ugao je 150-155 stepeni. Od visine lakta pa na niže dlaka mora biti bogata, duga i gusta, podseća na vunene pramenove.
Podlaktica:
Stoji vertikalno. Dužina je najmanje jednaka dužini nadlaktice. Mišići i kosti su dobro razvijeni. Šaplje: Suvo i dobro pokretno. Graškasta kvrga jasno istaknuta. Nalazi se na vertikalnom produžetku podlaktice.
Došaplje: Mora biti suvo i dobro pokretno. Posmatrano od napred to je vertikalno produženje podlaktice. Posmatrano sa strane produžava se blago koso napred.
Šape: Ovalne (zečije) sa dobro zatvorenim i zaobljenim prstima. Robusni nokti su lučasti i dobro pigmentisani. Jastučići jedri i tamne boje.
Zadnje noge: Uravnotežene i proporcionalne u odnosu na celokupni izgled psa. Vertikalne su pos- matrano sa strane ili od napred.
Butina:
Duga, široka, dobro mišićava. Zadnja ivica blago konveksna. Dužina je više od 30% visine grebe- na, a širina prevazilazi 75% sopstvene dužine. Ugao kuka varira između 100 i 105 stepeni Potkolenica: Suvi mišići sa snažnim kostima. Potkolenični žljeb je dobro izražen. Dužina potkolenice je približno 1/3 visine grebena. Prema horizontali zaklapa ugao oko 55 stepeni.
Koleno: Leži na vertikalnoj ravni noge i nije okrenuto niti unutra niti napolje. Koleni ugao je 130- 135 stepeni.
Skočni zglob: Postrane površine skočnog zgloba moraju biti široke. Rastojanje od vrha pete do zemlje ne sme biti manje od 25% visine grebena. Ugao skočnog zgloba je 140-145 stepeni.
Došaplje: Efektna dužina je oko 15% visine grebena,mereno pak od vrha pete ima jednaku dužinu kao skočni zglob. Mora stajati vertikalno. Eventualni zaperci moraju se odstraniti.
Šape: Kao prednje sa kojima imaju iste osobine.
Kretanje: Dug i slobodan korak. Pravi, dugi, izdašan kas je prvenstveno kretanje. Zahvaljujući građi tela pas može lako da pređe u normalni galop, vrstu kretanja koju može dugo da „drži“.
Koža: Dobro prileže uz telo, svuda mora biti tanka, naročito na ušima i prednjim nogama. Vrat bez podgušnjaka i glava bez nabora. Sluzokože i treći očni kapak mora biti crni.
Dlaka: Veoma raskošna, veoma duga i različita na pojedinim delovima tela. Po građi je kostretasta (kozja) naročito na prednjoj polovini tela. Od polovine grudi na dole i na svim nogama naginje ka pravljenju čuperaka (čupa) ili je u odnosu na starost psa gotovo sva u čupama. Ove čupe moraju biti usađene na leđnoj liniji i padaju preko strana tela. Dlaka na glavi je manje oštra i prekriva oči. Na nogama mora biti svuda normalno (ravnomerno) razdeljena i čini meke čupe koje su opuštene ka zemlji. Na prednjim nogama dlaka pravi duguljaste stubovima slične čupe, bez resa. Podlaka je kratka i gusta, koža ne može lako da se vidi. Na dodir dlaka mora biti masna.
Boja: Ravnomerno siva ili sa flekama u svim mogućim finim sivim nijansama između jedne svet- lo sive preko tamno sive do crne. Dozvoljeno je rđasto ili crvenkasto šatiranje. Dozvoljena je jed- nobojna crna boja dlake ako je crna zaista „duboko“ crna (crna smola). Nije dozvoljena jednobo- jna bela boja dlake. Tolerišu se bele fleke ako njihova površina ne prelazi 1/5 ukupne površine. Veličina: Idealna visina grebena za mužjaka je 60 cm sa tolerancijom od 2 cm na gore ili na dole. Za ženke je 56 cm, takođe sa tolerancijom od ±2 cm.
Masa: Mužjaci 32-38 kg, ženke 26-32 kg.
Greške: Svako odstupanje od gore navedenog ima se smatrati greškom čije ocenjivanje stoji u tačnoj proporciji sa stepenom izraženosti. Ovo važi i za pse sa malom glavom i za one koji stalno ravanišu.
Teške greške: Divergentne ili konvergentne profilne linije lobanje i njuške. Izražen ili izopačen predgriz. Obostrana razrokost. Delimična deprigmentacija nosne pečurke. Veličina preko ili ispod standardom utvrđenih mera, uračunavajući i toleranciju. Rep u obliku poštanske trube.
Diskvalifikacione mane: Nosna pečurka potpuno depigmentisana. Nosnik ovnujski ili konkavan. Obostrano potpuni nedostatak pigmenta na očnim kapcima. Raznobojnost očiju (posebno kada je samo jednostrano) Podgriz, Bezrepost, kitnjast rep na leđima nošen. Bela boja dlake više od 1/5 ukupne površine. Potpuna depigmentacija ivice usana.